در تصویر زیر روند طی شده از ابتدای ورود دستگاه شما تا پایان خدمات تعمیر و رفع مشکل دستگاه نمایش داده شده است:

repair process v1.0